Algemeene

De onderstaande verkoopsvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de naamloze vennootschap “La Philatélie Corneille Soeteman” met zetel te Brussel, en anderzijds alle fysieke of morele personen die wensen aan te kopen via de internet site van “La Philatélie Corneille Soeteman”, hieronder “de koper” genoemd.

Doel

De onderstaande verkoopsvoorwaarden zullen de contractuele relaties vastleggen tussen “La Philatélie Corneille Soeteman” en de koper, en ook de voorwaarden betreffende elke aankoop via de handelssite van “La Philatélie Corneille Soeteman” door een professionele of particuliere koper. De koper van een product of dienst via deze site zal de onderstaande verkoopsvoorwaarden onvoorwaardelijk aanvaarden, en deze heebben ook voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn vooropgesteld door “La Philatélie Corneille Soeteman”.
Deze verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing bij openbare veilingen vermits deze hun eigen specifieke voorwaarden toepassen, gelinkt aan deze sector. “La Philatélie Corneille Soeteman” heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De datum van bestelling door de koper is hierbij van doorslaggevend belang.

Eigenschappen van de aangeboden goederen en diensten

De goederen en diensten aangeboden voor rechtstreekse verkoop zijn deze die voorkomen op de site van “La Philatélie Corneille Soeteman”. Deze goederen en diensten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Bij de foto’s komen de tinten of kleuren van de afgebeelde zegels niet altijd overeen met de realiteit. Wij streven er echter naar de best mogelijke kwaliteit van weergave te bieden door een hoge resolutie te gebruiken bij het inscannen.
Voor volledige jaargangen van postzegels is de afbeelding van het artikel niet bindend, maar enkel een representatief voorbeeld van dat jaar.

Prijzen

De aangeduide prijzen in ons aanbod zijn alomvattend in Euro’s, inclusief BTW, met geldend tarief op besteldatum. Bij elke wijziging van het BTW tarief , worden de prijzen van goederen en diensten aangepast.
“La Philatélie Corneille Soeteman” heeft het recht om op elk ogenblik de prijzen te wijzigen, maar uiteraard blijft de prijs vermeld op de site geldig op het ogenblik van de bestelling.
De aangeduide prijzen omvatten niet de bijkomende kosten (verzekering, portkosten).
Deze worden duidelijk aangegeven bij de bestelling. De koper wordt verondersteld deze kosten volledig te aanvaarden. Er is geen betwisting na de bestelling.

Bestellingen

Van de koper die een product nastreeft is het volgende vereist:

  • Het invullen van de identificatie fiche met de opgave van zijn gegevens of het vermelden van zijn klantnummer.
  • Het geldig maken van zijn bestelling, na verificatie.
  • De betaling regelen volgens de voorziene voorwaarden.
  • Het bevestigen van zijn bestelling en betalingswijze.

Door de orderbevestiging aanvaardt de koper de vermelde verkoopsvoorwaarden, geen andere voorwaarden worden toegelaten. De gegevens opgave op de identificatie fiche en de ontvangen bevestiging vormen samen het bewijs van de transactie. De bevestiging geldt als handtekening en het aanvaarden van de verrichtingen. “La Philatélie Corneille Soeteman” zal de bestelling per elektronische mail bevestigen.

Betalingsvoorwaarden

De prijs is opeisbaar bij de bestelling, de betaling gebeurt contant op onze kantoren, of door overschrijving op één van onze vermelde post- of bankrekeningen. Wij weigeren alle betalingen door opsturen van speciën per post of via andere kanalen., Hierbij verzaken we aan alle verantwoordelijkheid, ook in geval van aangetekende of opgevolgde zending.
Op aanvraag van de koper zal de vennootschap “La Philatélie Corneille Soeteman” een factuur met BTW opmaken.
Voor klachten wordt strikt verzocht ons op de hoogte te brengen binnen de 27 werkdagen vanaf de besteldatum en/of de verzenddatum. Dit om aan onze verplichtingen ten opzichte van de verkopers te voldoen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt op deze regeling.

Verzendingen / Leveringen

Zendingen worden verzonden na de volledige betaling en binnen 5 werkdagen na bestelling naar het adres vermeld op de bestelbon. De risico’s zijn ten laste van de koper, vanaf het ogenblik dat de goederen de kantoren verlaten van “La Philatélie Corneille Soeteman”. Bij transportschade moet de gerechtvaardigde klacht binnen de drie dagen na verzending overgemaakt worden aan de transporteur. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Indien de termijn 30 dagen na bestelling overschrijdt, kan het verkoopscontract vernietigd worden, en de koper terugbetaald.

Bewaring – Bewijs

“La Philatélie Corneille Soeteman” zal de bestelbons en facturen in een betrouwbaar en langdurig bestand bewaren als onbetwistbaar kopie volgens de voorschriften van de wet.
De geïnformatiseerde registers van “La Philatélie Corneille Soeteman” worden door de partijen aanvaard als bewijs betreffende de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de betrokken partijen.

Betwistingen

De vermelde voorwaarden betreffende de mailverkoop zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Alle betwistingen worden enkel voorgelegd bij de rechtbanken van Brussel.